ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ

Γονική Κατηγορία: Άρθρα για το franchising

Κατηγορία: Ανάπτυξη στο Εξωτερικό

Εμφανίσεις: 893

Ίδρυση εταιρείας: Υπάρχει υπηρεσία ενός παραθύρου (one window shop) στο Υπουργείο Φόρων, η οποία εκδίδει άδεια για την ίδρυση νέας εταιρείας μέσα σε 3 μέρες από την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σκόπιμη κρίνεται η εξεύρεση Αζέρου συνεργάτη, για την επίλυση και του προβλήματος της γλώσσας, καθώς και άλλων διευκολύνσεων, δεδομένης της γνώσης εκ μέρους του της εγχώριας αγοράς..

Εισαγωγές-δασμοί: όλα τα προϊόντα υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς προοδευτικής κλίμακας 3%, 5% και 15%. Κατά κανόνα, ο εισαγωγικός δασμός ανέρχεται σε 15%. Επιπλέον, ΦΠΑ της τάξης του 18% επιβάλλεται στις εισαγωγές από όλες τις χώρες . Απαλλαγές και ελαφρύνσεις αφορούν χώρες με τις οποίες το Αζερμπαϊτζάν έχει υπογράψει διμερείς συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου (η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει τέτοια συμφωνία), προϊόντα που εισάγονται προσωρινά για να επανεξαχθούν ή προωθούνται προς επεξεργασία και προϊόντα που εισάγονται από διεθνείς οργανισμούς και ξένες διπλωματικές και προξενικές αρχές, καθώς και μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες που έχουν συνάψει ειδικές συμφωνίες.

Φορολογία επιχειρήσεων: Οι επιχειρήσεις (εκτός πετρελαϊκών) επιβαρύνονται με φόρο της τάξεως του 22% επί των καθαρών κερδών, φόρο της τάξεως του 10% επί των μερισμάτων που διανέμονται εκτός της επικράτειας του Αζερμπαϊτζάν, φόρο της τάξεως του 4% επί των ασφαλίστρων, καθώς και φόρο 10% επί άλλων αμοιβών και εισοδημάτων, Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (VAT) της τάξης του 18% και φόρο Εισοδήματος, ο οποίος κυμαίνεται προοδευτικά με έμφαση στα υψηλά εισοδήματα μεταξύ 14-35%.
Η φορολόγηση του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες γίνεται απευθείας από την πηγή. Επιπλέον, στη χώρα επιβάλλονται ΦΠΑ (18%), Φόρος περιουσίας (1%), Φόρος γαιοκτησίας (ανάλογα με έκταση, περιοχή και χρήση), Φόρος κατανάλωσης (σε μπύρα, αλκοόλ, καπνό, οχήματα, σκάφη, προϊόντα πετρελαίου κ.α.), Φόρος εξόρυξης, Τέλη κυκλοφορίας (ανάλογα με ιπποδύναμη, φορτίο και απόσταση διαδρομής οχήματος).

Συμβατικό πλαίσιο: Μεταξύ Ελλάδος και Αζερμπαϊτζάν έχουν τεθεί σε ισχύ, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες συμφωνίες: Αμοιβαίας Προστασίας και Προώθησης Επενδύσεων και Αμοιβαίας Συνδρομής σε Τελωνειακά Θέματα.

Πνευματικά Δικαιώματα: Υπάρχει νομοθεσία που προστατεύει την ευρεσιτεχνία, το εμπορικό σήμα, καθώς και την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Υπάρχει επίσης, είδική Κρατική Υπηρεσία Πνευματικών Δικαιωμάτων (State Copyright Agency). Το Αζερμπαϊτζάν είναι μέλος της Διεθνούς Σύμβασης των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης για την Προστασία των Λογοτεχνικών και Καλλιτεχνικών Δικαιωμάτων κ.α.

Προστασία Επενδύσεων: Υπάρχουν νόμοι περί επενδυτικής δραστηριότητας και περί προστασίας ξένων επενδύσεων, οι οποίοι εγγυούνται την ίση μεταχείριση των επενδύσεων, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Το Αζερμπαϊτζάν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την επίλυση των διαφορών από Επενδύσεις μεταξύ Κρατών και Υπηκόων Άλλων Κρατών, η οποία αφορά αποκλειστικά σε διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών και υπηκόων άλλων κρατών. Είναι επίσης μέλος της Πολυμερούς Συμφωνίας για την Εγγύηση των Επενδύσεων (MIGA), συμμετέχει δε και σε άλλες διεθνείς συμφωνίες, καθώς και στο Διαιτητικό Δικαστήριο των Χωρών ΚΑΚ.
Συγκεκριμένα, οι ξένοι επενδυτές προστατεύονται από τυχόν εθνικοποίηση ή απαλλοτρίωση της περιουσίας τους, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος και κατόπιν πλήρους αποζημίωσής τους. Πράγματι, τέτοιου είδους πράξεις δεν έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία έτη.
Επιπλέον, σε περίπτωση αλλαγής της υφιστάμενης νομοθεσίας επί το δυσμενέστερον, για τους ξένους επενδυτές εξακολουθεί επί μία 10ετία να ισχύει, βάσει ειδικής ρήτρας, η προηγούμενη ευμενέστερη για αυτούς νομοθεσία.

Μορφές επενδυτικής δραστηριότητας: Οι ξένοι επενδυτές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την μορφή που θα λάβει η επένδυσή τους στη χώρα: με συμμετοχή σε κοινοπραξίες με ημεδαπές εταιρείες, με την δημιουργία αμιγώς αλλοδαπών εταιρειών, μέσω αντιπροσωπειών είτε μέσω των Συμφωνιών Συνεκμετάλλευσης- Production Sharing Agreements (PSAs) (αφορούν αποκλειστικά στην παραγωγή και εκμετάλλευση του πετρελαίου και φυσικού αερίου).

Ασφαλιστικές εισφορές: Οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών καθορίζονται από το νόμο στο 22% και 3%, αντίστοιχα.

Εθνικό νόμισμα: το ΑΖΝ (Νέο Αζερικό Μανάτ)

Συνάλλαγμα Δεν υπάρχουν περιορισμοί για την απόκτηση ξένου συναλλάγματος. Οι επιχειρήσεις ξένων κεφαλαίων μπορούν ελεύθερα να επαναπατρίζουν τα κέρδη τους χωρίς επιβάρυνση και περιορισμό.

Τηλεπικοινωνίες: Υπάρχει σχετικά διευρυμένο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις υποκαθιστά το δίκτυο σταθερής τηλεφωνίας, κυρίως εκτός της πρωτεύουσας.

Γλώσσα επικοινωνίας: Αζερικά (σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να γίνει συνεννόηση και στα Τούρκικα), Ρωσικά και Αγγλικά, σε πολύ πιο περιορισμένη κλίμακα.

Χορήγηση Θεώρησης εισόδου: Η διαδικασία χορήγησης θεώρησης εισόδου στο Αζερμπαϊτζάν για Έλληνες πολίτες, κατόχους απλών διαβατηρίων, έχει υποστεί αλλαγές κατά το τελευταίο διάστημα, οπότε θα συνιστούσαμε, πριν από το ταξίδι στη χώρα να συμβουλευθείτε το Προξενείο του Αζερμπαϊτζάν στην Αθήνα: http://www.azembassy.gr/browse.php?lang=eng&page=0500 (Βασ. Σοφίας 23, 10674 Αθήνα, τηλ/φαξ: 210 724 82 36, E-mail: [email protected] ) ή/και το Γραφείο μας (e-mail: [email protected], τηλ: 00994 12 4920119) για την ισχύουσα κατάσταση κατά την περίοδο που επιθυμείτε να ταξιδέψετε.

2018-01-02T10:59:33+00:00 January 2nd, 2018|ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΤΟ FRANCHISING|